Artikel : Tokoh Islam - Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits

Khaitsamah Bin Sulaiman

Sabtu, 21 April 12

Beliau adalah Khaitsamah bin Sulaiman bin Haidarah bin Sulaiman al-Qurasyi asy-Syami al-Athrablusi. Beliau di beri gelar sebagai ahli hadits Syam, seorang imam yang terpercaya (tsiqah).

Kelahiran beliau

Para ulama berbeda pendapat tentang kelahiran Khaitsamah, akan tetapi pendapat yang paling kuat menurut adz-Dzahabi adalah riwayat Abu Abdillah bin Abi Kamil al-Athrablusi yaitu pada tahun 250H.

Perjalanan yang mengesankan dalam menuntut ilmu

Beliau adalah seorang penuntut ilmu sejati, yang tak mengenal lelah dan pantang menyerah. Khaitsamah adalah seorang petualang yang menjelajahi suatu negeri kemudian berpindah ke negeri lain, ini semua ia lakukan tidak lain adalah untuk mendengarkan dan mengambil riwayat hadits. Banyak kisah yang mengagumkan dari perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, marilah kita mendengarkan Khaitsamah menceritakan kisah di antara kisah-kisahnya tersebut:

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Kamil, dia berkata: aku mendengar Khaitsamah bin Sulaiman berkata: Aku pernah menyeberangi lautan, dan aku bermaksud pergi ke Jabalah (sebuah negeri di pantai laut Syam) untuk mendengar hadits dari Yusuf bin Bahra, dan setelah itu aku pergi ke Anthakiyah, lalu kapal kami di serang dan sempat terjadi perlawanan hingga akhirnya kami kalah dan kami disandera. Mereka menangkap dan memukuliku kemudian mereka mencatat nama kami, kemudian mereka bertanya kepadaku: Siapa namamu?, aku menjawab: Khaitsamah, maka mereka berkata: Tulis (namanya) keledai bin keledai, ketika dipukul aku sempoyongan kemudian aku tertidur, maka aku melihat di dalam mimpiku seakan akan aku melihat surga, dan di pintu surga tersebut terdapat sekumpulan bidadari, maka berkata salah seorang dari mereka: Wahai orang pria yang malang, apa yang tertinggal darimu?, dan yang lain berkata: Apa yang tertinggal padanya?, jika ia mati maka ia akan masuk surga bersama bidadari. Yang lain berkata: Semoga Allah menganugerahkan kepadanya syahid dalam membela Islam dan mengalahkan kesyirikan itu lebih baik baginya, kemudian akupun memperhatikan dengan jeli, Khaitsamah berkata (melanjutkan ceritanya): Aku melihat seakan-akan ada yang berkata kepadaku: Bacalah surat Bara-ah/at-Taubah, maka akupun membaca sampai ( ): Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan (at-Taubah:2), maka akupun menghitung sejak aku bermimpi sampai empat bulan lamanya, kemudian Allah membebaskanku. ( 15/413-414)

Guru-guru beliau

Manusia telah mengetahui bahwa beliau adalah seorang yang giat dalam meriwayatkan hadits, ia tak segan-segan menghabiskan hartanya bahkan ia telah mempertaruhkan jiwanya untuk hal itu, maka tidak heran kalau beliau mempunyai banyak guru yang mengajarinya hadits. Di antara guru-guru beliau adalah:

1. Abu Utbah Ahmad bin al-Fajr al-Himshi

2. Muhammad bin Auf al-Hafizh

3. Ibrahim bin Abdullah al-Qoshshar

4. Husain bin Muhammad bin Abu Masyar

5. Muhammad bin Isa bin Hayyan al-Mada (sahabat Sufyan bin Uyainah)

6. Abdullah bin Abu Murrah al-Makki

7. Ishaq bin Ibrahim

8. Al-Abbas bin al-Walid al-Bairuti

9. Yusuf bin Bahr

Perkataan ulama tentangnya

Khaitsamah adalah seorang ulama hadits yang rela mengorbankan jiwa dan hartanya dalam mengarungi gurun pasir yang gersang, samudera yang tak bertepi, dan perbukitan yang terjal, semua ini ia lakukan hanya untuk mengumpulkan dan meriwayatkan hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, karena itulah orang-orang yang sezaman dengannya mengetahui dan mengakui akan keutamaan dan kegigihannya dalam mengumpulkan hadits, dan yang labih mengesankan dari itu adalah bahwa beliau seorang yang amanah dalam meriwayatkan hadits, sehingga para ulama memberikan gelar sebagai orang yang sangat terpercaya.

Di antara sanjungan ulama kepada beliau yaitu seperti apa yang dikatakan Abu Bakar, ia berkata : Khaitsamah adalah orang yang sangat terpercaya (amanah -red).

Imam adz-Dzahabi berkata: Khaitsamah adalah Imam yang terpercaya (dalam menyampaikan amanah ilmiyah -red), ahli hadits dari Syam, penulis tentang keutamaan para Shahabat.

Sungguh sangat jarang kita temukan orang-orang seperti beliau yang meluangkan waktu dan tenaganya dalam berkhidmat kepada agama ini, maka tidaklah berlebihan jika para ulama yang sezaman ataupun yang setelahnya kagum kepadanya.

Di antara hadist yang beliau riwayatkan

Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah memberi nikmat kepada orang yang mendengar sabdaku, kemudian dia menghafalkannya dan menyampaikannya pada yang lain. Betapa banyak orang yang menyampaikan fiqih, namun dia tidak memahaminya. Dan betapa banyak orang yang menyampaikan fiqih kepada orang yang lebih paham darinya, tiga hal yang tidak akan lengah hati seorang mukmin darinya yaitu mengikhlaskan amal hanya untuk Allah, menasehati pemimpin, serta berpegang kepada jamaah kaum muslimin, maka sesungguhnya doa kaum muslimin akan senantiasa meliputi dari belakang mereka. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Ath Thobroni. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

Wafatnya beliau

Setelah melakukan pertualangan menjelajahi berbagai negeri dalam mengumpulkan hadits-hadits nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka di akhir umurnya, beliau memilih kota Damsik sebagai tempat menetapnya. Di kota inilah beliau meriwayatkan dan mengajarkan hadits-hadits nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan diketahui bahwa orang terakhi yang mengambil riwayat hadits darinya adalah Abu Nuaim al-Hafidh.

[Sumber: Siyar A'lami Nubala, jilid 15/412-416, dan kitab Rihlah ulama fi Thalabul Ilmi 174-175].Diposting oleh Sufiyani dengan sedikit penambahan dan pengurangan.Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits : index.php
Versi Online : index.php/?pilih=lihattokoh&id=233