Artikel : Bulein Annur - Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits

Amal-Amal yang Menimbulkan Kecintaan Allah kepada Hamba (2)

Selasa, 02 Juli 19

Cinta Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu yang sangat mahal, akan tetapi cara untuk mendapatkannya sangatlah mudah dan banyak sekali, kerena itu hendaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan memilih perbuatan, perkataan dan akhlak yang mendatangkan kecintaanNya, serta dapat mendekatkan dirinya kepada-Nya. Ini semua merupakan kebahagiaan seorang hamba yang hakiki di dalam kehidupan dunia dan Akhirat.

Seorang mukmin yang bijak adalah seorang mukmin yang selalu berusaha untuk mendapatkan cinta dari Allah Azza wa Jalla dengan melakukan amal-amal yang mewujudkan kecintaan tersebut, melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla dan selalu bersemangat untuk melakukan semua perbuatan baik serta dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla sehingga mendapatkan kecintaan dari-Nya.

Pembaca yang budiman

Pada edisi sebelumnya, penulis telah sebutkan beberapa bentuk amal yang akan menimbulkan kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba, yaitu :

1. Iman, terlebih iman yang kuat, sebagaimana diungkapkan dalam sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam,
Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan (HR. Muslim, no. 2664).

2. Melaksanakanan Kewajiban.

3. Menjaga Shalat Lima Waktu dengan Melaksanakan pada Waktunya dengan Berjamaah.

4. Menjalin Hubungan Silaturrahim, Khususnya Berbuat Baik kepada Kedua Orang Tua.

5. Berjuang di Jalan Allah Azza wa Jalla dengan Berbagai Tingkatan dan Macamnya.

6. Mendekatkan Diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan Melakukan Amalanamalan Sunnah.

7. Senantiasa Melakukan Ketaatan, Walaupun Ketaatan Tersebut Kecil Menurut Pandangannya.

8. Banyak Berdzikir (mengingat) Allah Azza wa Jalla dengan Lisan, Hati dan Anggota Badan.

Itulah poin-poin yang telah penulis sebutkan beserta dalil-dalilnya. Dan, pada edisi kali ini penulis akan sebutkan bentuk amal lainnya yang akan menimbulkan kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya, yaitu,

9. Mencintai Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Diungkapkan di dalam ash-Shahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata,
Bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, wahai Rasulullah, kapankah terjadinya hari Kiamat ? Beliau menjawab,Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya ? Ia berkata, Aku sama sekali belum mempersiapkannya dengan banyaknya shalat, puasa dan tidak pula dengan banyaknya sedekah, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,
Engkau bersama orang yang engkau cintai. (HR. al-Bukhari, no. 6171 dan Muslim, no. 2739).

10. Mencintai Para Sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan Keluarganya

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Aku pernah bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam di salah satu pasar Madinah, lalu Beliau pergi dan aku pun pergi. Beliau berkata, Kemana si kecil (beliau menyebutkan sebanyak tiga kali), panggilkan Hasan bin Ali ! Lalu Hasan bin Ali berjalan dengan kalung di lehernya. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata dengan isyarat tangannya seperti ini, lalu Hasan pun berkata dengan isyarat tangannya seperti ini, setelah itu mereka berdua berpelukan, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,
Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah ia dan cintailah orang yang mencintainya.

Abu Hurairah berkata, Setelah itu tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Hasan bin Ali. (HR. al- Bukhari, no. 5884 dan Muslim, no. 2421).

Akan tetapi semua itu dengan syarat tidak berlebihan sehingga mendudukkan mereka pada derajat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, atau bahkan mengutamakan mereka daripada beliau shallallahu alaihi wa sallam.

11. Mencintai Para Kekasih Allah Azza wa Jalla dan Wali-wali-Nya.

Anda mencintai mereka dan mencintai kebaikan yang ada pada mereka, mengharapkan kebaikan bagi mereka dan mendoakan mereka, dengan ungkapan doa yang Anda ucapkan,
Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orangorang yang beriman. Ya rabb kami, sesugguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. (Qs. al-Hasyr : 10).

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,
Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla ada sekelompok orang yang bukan dari golongan para Nabi bukan pula orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, para Nabi dan syuhada merasa iri terhadap kedudukan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari Kiamat. Para sahabat berkata, Wahai Rasulullah, siapakah mereka itu ? Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, Mereka adalah suatu kaum yang saling mencintai dengan kecintaan yang tulus karena Allah, walaupun bukan diantara para karib kerabat dan bukan pula karena harta yang saling mereka berikan. Demi Allah, sungguh muka-muka mereka dipenuhi dengan cahaya dan sungguh mereka berada di atas cahaya, mereka tidak merasakan takut ketika orang lain merasakannya dan tidak bersedih ketika orang lain bersedih. Kemudian beliau shallallahu alaihi wa sallam membaca firman Allah Azza wa Jalla,
Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Qs. Yunus : 62). (HR. Abu Dawud, no. 3527).

12. Banyak Melakukan Kebaikan.

Khususnya pada waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk melakukan kebaikan di dalamnya, seperti bulan Ramadhan dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, karena amal baik yang dilakukan pada bulan tersebut merupakan amal baik yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,


: :


Tidak ada hari-hari di mana amal shaleh lebih dicintai oleh Allah kecuali hari-hari ini maksudnya adalah sepuluh hari (pertama) bulan Dzulhijjah- para sahabat bertanya,Tidak juga jihad di jalan Allah (lebih baik darinya) ? Beliau menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang pergi berjuang dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan membawanya kembali sedikit pun. (HR. al-Bukhari, no. 969 dan Abu Dawud, no. 2438).

13. Menjauhi Semua Hal yang Diharamkan, Besar ataupun Kecil.

14. Bersegera di dalam Mengikuti
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.
Allah Azza wa Jalla berfirman,

ۗ

Katakanlah (Muhammad), Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Qs. Ali Imran : 31)

15. Mempersiapkan Diri dengan Baik untuk Berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla Kapan Saja Waktu Itu Tiba.

Hal tersebut dengan menunaikan hak Allah Azza wa Jalla dan hak manusia, siapa saja yang keadaannya demikian, maka ia telah menyiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dan telah mewujudkan kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar. Allah Azza wa Jalla berfirman,
"Maka barang siapa mengharap perjumpan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shaleh dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apa pun dalam beribadah kepada Tuhannya. (Qs. al-Kahfi : 110).

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,
"Barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah maka Allah pun senang berjumpa dengannya, dan barang siapa membenci untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci untuk berjumpa dengannya." (HR. al-Bukhari, no. 2421).

Wallahu Alam.

(Redaksi)

Sumber: Haditsu al-Mukmin al-Qawiy Khaurun Wa Ahabbu Ilallah, Dr. Falih bin Muhammad ash-Shughayyir (e.id, 30-37).

Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits : index.php
Versi Online : index.php/?pilih=lihatannur&id=830