Artikel : Kajian Islam - Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits - ,

Pendidikan Anak Dalam Islam
oleh :

KITAB ZAKAT1. Wajib mengeluarkan zakat pada harta yang akan disebutkan apabila pemiliknya seorang mukallaf.

Bab Zakat Binatang Ternak

2. Binatang ternak yang wajib dizakati adalah;
A. Onta.
B. Sapi, dan
C. Kambing.

Pasal Zakat Onta

3. Apabila onta sudah berjumlah 5 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing.

4. Kemudian setiap pertambahan lima ekor, zakatnya 1 ekor kambing.

5. Apabila sudah mencapai 25 ekor, maka zakatnya satu bintu makhad (anak unta betina berumur setahun) atau ibnu labun. (anak onta jantan berumur 2 tahun)

6. Dalam 36 ekor zakatnya ibnatu labun (anak onta betina yang sudah berumur dua tahun).

7. Dalam 46 ekor, maka zakatnya hiqqah (onta betina berumur 3 tahun)

8. Dalam 61 ekor zakatnya jaza’ah (onta betina berumur 4 tahun)

9. Dalam 76 ekor, maka zakatnya dua bintu labun.

10. Dalam 91 sampai 120 ekor, maka zakatnya dua hiqqah.

11. Apabila bertambah, maka pada setiap 40 ekor zakatnya satu bintu labun dan pada setiap 50 ekor zakatnya satu hiqqah.

Pasal Zakat Sapi

12. Dalam 30 ekor sapi, maka zakatnya satu tabi’ atau tabi’ah (sapi jantan atau betina yang sudah berumur satu tahun penuh).

13. Pada setiap tambahan 40 ekor zakatnya [musinnah (sapi yang sudah berumur dua tahun).

14. Begitu seterusnya(Yaitu pada setiap 30 ekor zakatnya tabi’ atau tabi’ah dan pada setiap 40 ekor zakatnya musinnah dan pada setiap 60 ekor zakatnya dua ekor tabi’ah dan pada setiap 70 ekor zakatnya satu ekor musinnah dan satu ekor tabi’ atau tabi’ah dan pada 80 ekor zakatnya 2 ekor musinnah dan begitu seterusnya.).Pasal Zakat Kambing

15. Pada 40 ekor kambing wajib dikeluarkan zakatnya satu ekor.

16. Sampai jumlah 121 ekor maka zakatnya dua ekor.

17. Sampai jumlah 201 ekor maka zakatnya tiga ekor.

18. Sampai jumlah 301 ekor, maka zakatnya empat ekor.

19. Berikutnya setiap penambahan 100 ekor, maka zakatnya satu ekor.Pasal

20. Tidak boleh menggabung ternak yang terpisah(Bentuknya misalnya ada tiga orang yang masing-masing memiliki 40 ekor kambing. Apabila tidak digabung maka setiap orang wajib mengeluarkan zakat satu ekor, tetapi apabila digabung, maka mereka tidak wajib zakat kecuali satu ekor. (M). ) atau memisahkan ternak yang sudah tergabung(Bentuknya misalnya dua orang bersama-sama memiliki 201 ekor kambing, dengan demikian mereka telah wajib mengeluarkan zakat 3 ekor, kemudian keduanya memisahkannya sehingga setiap orang hanya wajib zakat satu ekor saja. ) karena takut mengeluarkan zakat.

21. Tidak wajib zakat pada:
A. Sesuatu yang kurang dari jumlah yang wajib untuk dizakati.
B. Waqas(Waqas yaitu jumlah yang berada di antara dua yang wajib, misalnya 80 ekor kambing dianggap waqas karena berada antara jumlah 40 dan 121. Tambahan dari 40 ekor ini tidak ada zakatnya sehingga mencapai jumlah 121 ekor. )

22. Ternak yang digabungkan antara dua orang, maka keduanya membaginya dengan sama (Maksudnya apabila dua orang menggabungkan ternak yang dimilikinya kemudian mencapai nisab, maka keduanya mengeluarkan zakat binatang yang digabungkan tadi. Setiap orang wajib zakat sesuai dengan jumlah ternaknya. Apabila masing-masing memiliki 20 ekor kambing, maka zakat atas keduanya adalah satu ekor, maka diambil dari salah satu dari keduanya dan dia menerima setengah harga kambing dari temannya (yang tidak mengeluarkan zakat)).

23. Tidak boleh sebagai zakat:
A. Binatang yang sudah tua.
B. Binatang yang buta.
C. Binatang yang cacat.
D. Binatang yang kecil.
E. Binatang yang paling gemuk(Kambing yang dipelihara di rumah untuk diambil susunya atau yang dekat melahirkan karena akan memelihara anaknya.).
F. Binatang piaraan(Kambing yang dipelihara di rumah untuk diambil susunya atau yang dekat melahirkan karena akan memelihara anaknya).
G. Binatang yang sedang mengandung.
H. Kambing pejantan.Bab Zakat Emas dan Perak

24. Apabila salah satu dari keduanya telah dimiliki setahun maka wajib dizakati 2,5 %.

25. Nisab emas adalah 20 dinar (Satu dinar sama beratnya dengan 72 butir gandum yang pertengahan sebelum ditumbuk dan dipotong ujungnya secara ijma’. Persamaannya dengan gram yang dipakai sekarang adalah satu dinar = 3,5 gram dan pendapat lainnya mengatakan 4,25 gram sehingga nisab emas dengan gram adalah 70 gram atau 85 gram sesuai dengan perbedaan pada timbangan satu dinar. Angka tersebut merupakan jumlah dari 20 dinar dikalikan dengan gram. Apabila anda ingin mengeluarkan zakat emas dengan uang kertas dan anda telah memiliki satu nisab, maka ketahuilah terlebih dahulu harga gram emas sewaktu akan mengeluarkan zakat, kemudian kalikan dengan jumlah gram yang anda miliki baru keluarkan 2,5 %.).

26. Nisab perak 200 dirham (Satu dirham sama beratnya dengan 51 butir gandum sifatnya sama dengan yang terdahulu secara ijma’. Persamaannya dengan gram adalah satu dinar = 2,3 gram atau 2, 975 gram sehingga nisab perak dengan gram adalah 460 gram atau 595 gram sesuai dengan perbedaan pada timbangan 1 dirham. Cara mengeluarkan zakat perak dengan uang kertas adalah sama dengan seperti yang disebutkan pada emas. ).

27. Tidak ada zakat pada yang kurang dari nisab.

28. Tidak wajib zakat pada perhiasan selain emas dan perak, harta perdagangan dan hasil-hasil bumi.Bab Zakat Tumbuh-Tumbuhan

29. Wajib mengeluarkan 10% pada gandum, jewawut, jagung, korma dan kismis.

30. Apabila disiram dengan air sumur atau lainnya (yang membutuhkan biaya), maka zakatnya 5%.

31. Nisabnya adalah 5 wasaq (1 wasaq = 60 sha’ Nabi. Disebutkan di dalam kamus: “ 1 sha’= 4 mud. Ad-Dawudi berkata, “Ukuran yang tidak ada perbedaan adalah 4 takaran kedua tangan seorang yang telapaknya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Karena tidak setiap tempat mempunyai sha’ Nabi. Saya telah mencobanya dan menemukannya benar.).

32. Tidak wajib zakat pada selain yang disebutkan di atas seperti sayur-sayuran dan lainnya.

33. Wajib mengeluarkan 10% pada madu.

34. Boleh mempercepat pembayaran zakat

35. Pemimpin hendaknya mengembalikan zakat orang-orang yang kaya di suatu daerah kepada orang-orang miskin di antara mereka (di daerah tersebut).

36. Pemilik harta sudah berlepas diri apabila telah menyerahkan zakatnya kepada penguasa sekalipun dia zalim.Bab Orang yang Menerima Zakat

37. Orang yang boleh menerima zakat ada delapan golongan sebagaimana yang disebutkan pada surat At-Taubah ayat 60.

38. Diharamkan menerima zakat:
A. Keturunan (Bani) Hasyim (termasuk keturunan Rasulullah).
B. Budak-budak yang dimerdekakan oleh Bani Hasyim.
C. Orang kaya.
D. Orang yang kuat untuk bekerja.Bab Zakat Fithri

39. Ukurannya adalah satu sha’ untuk setiap orang dari bahan makanan pokok.

40. Diwajibkan atas majikan budak, orang yang menafkahi anak kecil dan lainnya (untuk membayarkan zakat fithri mereka).

41. Dikeluarkan sebelum shalat idul fithri.

42. Orang yang tidak memiliki kelebihan dari makanannya untuk hari dan malam itu, maka tidak wajib zakat fitrah atasnya.

43. Penerimanya adalah penerima zakat seperti di atas.

Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits : index.php
Versi Online : index.php/?pilih=indexkajian&id=1§ion=kj001